Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΔΥΜ)  .

Το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Μισθοδοσίας (ΔΥΜ) υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ) και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • με κύριο άξονα τον σχεδιασμό και διαχείριση εφαρμογής συστημάτων διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων,
 • την κατάρτιση και υποβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής αναλυτικής
 • κατάστασης μισθοδοσίας του προσωπικού,
 • την προκήρυξη διαγωνισμών για τον διορισμό υπαλλήλων, την παρακολούθηση του αρχείου όλου του προσωπικού, τη πλήρη διοικητική υποστήριξη και μέριμνα,
 • την συγγραφή εισηγήσεων προς το Δ.Σ. προς λήψη αποφάσεων σχετικά με τα ανωτέρω.

 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ΔΥΜ / ΙΔΑΧ και λοιπών Κατηγοριών περιλαμβάνονται:

 • Η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων της Υπηρεσίας, η παραλαβή και διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας ,η επικύρωση φωτοαντιγράφων ,προώθηση τιμολογίων των εταιρειών διακίνησης αλληλογραφίας Κεντρικών Υπηρεσιών και Π.Μ.
 • Η διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής και μισθοδοτικής κατάστασης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, ΣΟΧ και ΣΜΕ, η σύναψη των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες και η παρακολούθηση των χρονικών διαστημάτων, προκειμένου περί καταγγελιών λόγω λήξεως του χρόνου εργασίας , παρατάσεων, ανάληψης δεσμεύσεων ποσών προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πιστώσεις, προώθηση προγραμμάτων εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ ( 5.500 πτυχιούχοι έως 29 ετών, διάστημα 2019 -2020 ) και εν προκειμένω συντονισμός της έκδοσης μισθοδοσίας τους, παρακολούθηση του ωραρίου τους, είσπραξη φόρου και εισφορών εργαζομένων, καταγγελίες των συμβάσεων που έληξαν. * Επισημαίνεται ότι ήδη «τρέχουν» 31 ΣΟΧ με διεκπεραίωση του Τμήματος Διοικητικών υπηρεσιών, 28 ΣΜΕ που διεκπεραιώθηκαν από 6-6-2019 και ισχύουν, με διοικητική παρέμβαση στον τρόπο ασφάλισής τους, αναρτήσεις, παρακολουθήσεις πεπραγμένων και τέσσερις εκ των 43 αρχικώς Πτυχιούχων ΟΑΕΔ, έως την λήξη του συμπεφωνημένου χρόνου εργασίας τους.
 • Η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για το προσωπικό με πάσης φύσεως σχέση εργασίας στο ΙΓΜΕ εν ενεργεία ή απελθόντων, με βάση τον τηρούμενο φάκελο στο Γραφείο Προσωπικού, με αρκετές φορές αναδρομή στα αρχεία των Υπηρεσιακών ή Διοικητικών Συμβουλίων, λόγω μη τήρησης πλήρων φακέλων πέραν της 25 /ετίας, λόγω της μεταφορά μας στα νέες κτηριακές εγκαταστάσεις του τ. ΙΓΜΕ νυν ΕΑΓΜΕ.
 • Η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση, τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού της Υπηρεσίας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ , ΣΟΧ και ΣΜΕ.
 • Η αποτίμηση και ο προγραμματισμός των αναγκών του σε ανθρώπινο δυναμικό, η κατάταξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες και η στελέχωση των υπηρεσιών του,
 • Ο χειρισμός των πάσης φύσεως διοικητικών θεμάτων που αφορούν στο, με κάθε είδους σχέση εργασίας, προσωπικό ( με κωδικοποιήσεις διατάξεων που ενσωματώνουν τις ήδη κείμενες διατάξεις που ισχύουν από αποφάσεις Δ.Σ. του πρώην ΙΓΜΕ ως ΝΠΙΔ και την εναρμόνισή τους με τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας ).
 • Η ανάρτηση πράξεων αρμοδιότητας Τμήματος ή κατ’ εντολή Γεν. Δ/νσης στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
 • Η ενημέρωση και επικαιροποίηση των υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων .
 • Η ορθή τήρηση του φυσικού αρχείου των υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων της ΕΑΓΜΕ, η διευκόλυνση των ενδιαφερομένων υπαλλήλων προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον φυσικό και ηλεκτρονικό φάκελό τους και η απαγόρευση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στους φυσικούς και ηλεκτρονικούς φακέλους των υπαλλήλων της Υπηρεσίας ( πλέον των υπαλλήλων που οργανικά είναι ενταγμένοι με απόφαση Δ.Σ. σε αυτό και εξ ΄αντικειμένου έχουν την ευθύνη αρχειοθέτησης των εισερχομένων εγγράφων στον ειδικά φυλασσόμενο χώρο – φωριαμοί με κλειδαριές και τοποθετημένοι αλφαβητικά, εν ενεργεία , συνταξιοδοτηθέντες, παλαιοί εργαζόμενοι κλπ )
 • Η πάσης φύσεως εποπτεία και ο έλεγχος της ωριαίας παρουσίας των υπαλλήλων της Αρχής , όπως προβλέπεται με τη χρήση των τεχνικών και άλλων μέσων που διαθέτει για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία,
 • Η μέριμνα για την ορθή καταχώρηση των αδειών των υπαλλήλων στο σχετικό αρχείο της Υπηρεσίας η έκδοση αποφάσεων που αφορούν πάσης φύσεως άδειες των υπαλλήλων και η ενημέρωση των υπηρεσιακών φακέλων, η μέριμνα για την ορθή τήρηση των διοικητικών διαδικασιών ( Δ.Σ. ΦΕΚ κλπ ) για την πάσης φύσεως υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας και τέλος,

 

Η κατάρτιση, αξιολόγηση και σχεδιασμός περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας του προσωπικού της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. ως εποπτευόμενου φορέα του ΥΠΕΝ.

 

Διαβάστε για τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ):

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (ΤΟΥ)

Share