Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@igme.gr
213.133.7000

Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. μπορεί να χρηματοδοτεί προγράμματα που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους οργανισμούς τους, αποκεντρωμένες γενικές διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, και σωματεία ή άλλης μορφής ενώσεις νομικών και φυσικών προσώπων, τα οποία στοχεύουν σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Βιβλιοθήκη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Εκδόσεις & Χάρτές της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ιστοσελίδα Διαύγεια
ΓΕΩΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η Γεωλογική μας Κληρονομιά
ArcGis Server
Γεωγραφική Πύλη ARCGIS
Γεωχημεία
Δειγματοληψία Ιζημάτων Ρεμάτων
ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Τα πάντα για το μάρμαρο
GeoServer
Γεωγραφική Πύλη GeoServer
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
Τηλεργασία Ε.Α.Γ.Μ.Ε
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Τηλεδιασκεψη Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
Αποθετήριο Έργων
Αποθετήριο Έργων Ε.Α.Γ.Μ.Ε.