Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

Στις Ψηφιακές Υπηρεσίες παρουσιάζονται οι επιμέρους ενότητες της Γεωπύλης Δεδομένων της ΕΑΓΜΕ, η οποία και εμπλουτίζεται συνεχώς με δεδομένα από παλαιά και νέα ερευνητικά έργα. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη και αντίστοιχους με τις αρμοδιότητες της Αρχής θεματικούς χάρτες και ειδικές εκδόσεις.
ΓΕΩΠΥΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΑΓΜΕ
Χάρτες & Εφαρμογές
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Βιβλιοθήκη της ΕΑΓΜΕ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Χάρτες της ΕΑΓΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εκδόσεις της ΕΑΓΜΕ
ΔΙΠΥΝ
Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών
ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Στοιχεία Μαρμαροφόρων Περιοχών Ελλάδας
ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
Δειγματοληψία Ιζημάτων Ρεμάτων
ΓΕΩΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η Γεωλογική μας Κληρονομιά
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΩΝ
Αποθετήριο Έργων & Μελετών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε. - Ι.Γ.Μ.Ε.)
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Τηλεδιασκεψη ΕΑΓΜΕ