Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΚΤΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ (ΤΕΟΠΥΜ).

Το Τμήμα Τεχνολογίας Ορυκτών Πρώτων Υλών και Μεταλλουργίας (ΤΕΟΠΥΜ), υπάγεται στη Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) και είναι η καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. για την αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών (Ο.Π.Υ) και των απορριμμάτων επεξεργασίας τους καθώς και για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό των τελευταίων, στη βάση Ευρωπαϊκών και διεθνών εργαστηραικών πρωτοκόλλων. Παρέχει τις υπηρεσίες του στα αρμόδια υπουργεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την βιομηχανία, διάφορους φορείς, κλπ, με αρμοδιότητες:

 • τις δοκιμές και μελέτες εμπλουτισμού και μεταλλουργικής επεξεργασίας κάθε είδους Ο.Π.Υ., σε εργαστηριακή και ημι-βιομηχανική κλίμακα, για την ανάπτυξη διαγραμμάτων ροής επεξεργασίας και τη συμμετοχή στην εκπόνηση σχετικών οικονομοτεχνικών μελετών,
 • τη μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών διαφόρων τύπων εξορυκτικών αποβλήτων ή και παραπροϊόντων της εξορυκτικής βιομηχανίας και τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους για την ανάκτηση χρήσιμων συστατικών ή την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων, μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων μεθοδολογιών, καθώς και τη συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για τη διαχείρισή τους,
 • την εκτέλεση δοκιμών ελέγχου τοξικότητας στερεών αποβλήτων και λασπών σε διαπιστευμένο Εργαστήριο Ελέγχου Τοξικότητας Στερεών Αποβλήτων,
 • την υποστήριξη του ερευνητικού έργου άλλων υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής σε εργασίες επεξεργασίας και προετοιμασίας δειγμάτων κάθε είδους Ο.Π.Υ.,
 • τη συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών ρύπανσης από βιομηχανική δραστηριότητα σε στερεά δείγματα, στ) την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους με την εκτέλεση δοκιμών και μετρήσεων στο αντικείμενο της αρμοδιότητας του Τμήματος,
 • τις δοκιμές, έρευνες και μελέτες γεωμικροβιολογίας σε γεωλογικά και μεταλλευτικά δείγματα.

Είναι στελεχωμένο με έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό το οποίο ασχολείται με τα εξής:

 • Τεχνολογικό έλεγχο, δοκιμές και μελέτες εμπλουτισμού και μεταλλουργικής επεξεργασίας κάθε είδους Ο.Π.Υ., σε εργαστηριακή και ημι-βιομηχανική κλίμακα, για την ανάπτυξη διαγραμμάτων ροής επεξεργασίας και τη συμμετοχή στην εκπόνηση σχετικών οικονομοτεχνικών μελετών,
 • Μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών διαφόρων τύπων εξορυκτικών αποβλήτων ή και παραπροϊόντων της εξορυκτικής βιομηχανίας και η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους για την ανάκτηση χρήσιμων συστατικών ή την παραγωγή νέων προϊόντων, μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων μεθοδολογιών, καθώς και τη συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για τη διαχείρισή τους,
 • Γνωματεύσεις καταλληλότητας ΟΠΥ, προϊόντων επεξεργασίας τους και τελικών προϊόντων
 • Έλεγχος και τον χαρακτηρισμός, μέσω εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων , στερεών βιομηχανικών αποβλήτων και ιλύων στο διαπιστευμένο Εργαστήριο Ελέγχου Επικινδυνότητας Στερεών Αποβλήτων,
 • Υποστήριξη του ερευνητικού έργου άλλων υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής σε εργασίες επεξεργασίας και προετοιμασίας δειγμάτων κάθε είδους Ο.Π.Υ.,
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών ρύπανσης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από βιομηχανική δραστηριότητα και άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες
 • Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους με την εκτέλεση δοκιμών και μετρήσεων στα αντικείμενα της αρμοδιότητας του Τμήματος,
 • Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στο τομέα της καταγραφής της βιοποικιλότητας σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος στον Ελλαδικό χώρο, δοκιμές, έρευνες και μελέτες γεωμικροβιολογίας σε γεωλογικά και μεταλλευτικά δείγματα.

 

Στο τμήμα λειτουργούν τα εργαστήρια:

 

Οι εργασίες – δοκιμές και μετρήσεις που εκτελούνται στο Τμήμα :

Δειγματοληψίες μεταλλευμάτων, απορριμμάτων κλπ υπαίθρου και εργαστηριακές.

 • Προετοιμασία δειγμάτων για χημική ανάλυση. • Θραύση – λειοτρίβηση – ταξινόμηση – κοκκομετρικές αναλύσεις.
 • Μέτρηση φυσικών ιδιοτήτων (ειδικό βάρος, Bond index, pH, αγωγιμότητα κ.λ.π).
 • Εμπλουτισμός όλων των ειδών των ΟΠΥ με βαρυτομετρικό διαχωρισμό, μαγνητικό διαχωρισμό – επίπλευση
 • Υδρομεταλλουργική κατεργασία μεταλλευμάτων χρυσού (Au), μαγγανίου (Mn), σπανίων γαιών, κλπ.
 • Βιο-υδρομεταλλουργική κατεργασία μεταλλευμάτων χρυσού, χαλκού, μικτών θειούχων, άμμων, κλπ,
 • Περιβαλλοντικές δοκιμές χαρακτηρισμού στερών βιομηχανικών αποβλήτων,
 • Επεξεργασία υγρών αποβλήτων και πόσιμου νερού με χρήση Βιομηχανικών ορυκτών και βιοτεχνολογίας
 • Αξιοποίηση απορριμμάτων εξορυκτικής βιομηχανίας για παραγωγή υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας

Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων είναι άρτιος και τελευταίας τεχνολογίας στην πλειοψηφία του.

 

Άλλες Δοκιμές Μετρήσεις

 • Δοκιμή ΝΕΝ 7375 (2004): Προσδιορισμός εκχυλισιμότητας ανόργανων συστατικών από μονόλιθους.
 • Χαρακτηρισμός αποβλήτων: Αποστράγγιση. Δοκιμή συμμόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους μορφής και ιλύων:
 • (ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.01)
 • (ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.03)
 • (ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.04)
 • Δοκιμή prEN 15875 (2008): Χαρακτηρισμός αποβλήτων – Στατικός έλεγχος προσδιορισμού όξινου δυναμικού και δυναμικού εξουδετέρωσης για θειούχα απόβλητα.
 • Μετρήσεις pH και ηλεκτρικής αγωγιμότητας εδαφών, κ.ά.

 

Διαβάστε πληροφορίες για τα υπόλοιπα της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.: 

Τμήμα Κοιτασματολογικής και Μεταλλευτικής Έρευνας (ΚΟΙΜΕ)

Τμήμα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας (ΤΟΠ)

Τμήμα Γεωχημείας και Περιβάλλοντος (ΓΕΠ)

Τμήμα Γνωμοδοτήσεων και Ελέγχου Μεταλλείων (ΓΝΩΜΕΜ)

Share

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME ΤΟ
ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ο.Π.Υ.Μ.