Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΟΙΜΕ).

To Τμήμα Κοιτασμολογικής και Μεταλλευτικής Έρευνας (ΚΟΙΜΕ) υπάγεται στη Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Κοιτασματολογικής και Μεταλλευτικής Έρευνας (ΚΟΙΜΕ) περιλαμβάνονται: 

 • η υλοποίηση ερευνών και μελετών εντοπισμού και αξιολόγησης κάθε είδους ορυκτών πρώτων υλών (Ο.Π.Υ.), για την αποτίμηση του κοιτασματολογικού δυναμικού της Χώρας, περιλαμβανομένου του υπολογισμού των αποθεμάτων από δευτερογενείς πηγές, όπως τα εξορυκτικά απόβλητα,
 • οι γνωματεύσεις καταλληλότητας Ο.Π.Υ. σε συνεργασία με άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής,
 • η συμμετοχή στις Επιτροπές καθορισμού λατομικών περιοχών,
 • η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων ορυκτών πρώτων υλών,
 • η εκπόνηση μεταλλευτικών ερευνών για την αποτίμηση του δυναμικού κοιτασμάτων των ορυκτών πρώτων υλών και τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους, καθώς και γεωστατιστικών μελετών για την αποτίμηση του δυναμικού ορυκτών πρώτων υλών και για γεωλογικές εφαρμογές,
 • η αναγνώριση και κοιτασματολογική έρευνα και μελέτη των στερεών ενεργειακών πρώτων υλών με οικονομικό ενδιαφέρον,
 • η έρευνα και τη μελέτη μη ενεργειακών χρήσεων των λιγνιτών,
 • η αναγνώριση και κοιτασματολογική έρευνα ουρανίου, θορίου και συνοδών παραγενετικών μετάλλων, όπως σπανίων γαιών,
 • η ραδιοπροστασία του πληθυσμού από την εκπομπή ακτινοβολιών «α», «β» και «γ»,
 • η αξιολόγηση της συμβολής των ακτινοβολιών στη γνώση της σεισμικής επικινδυνότητας περιοχών,
 • η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών εκμετάλλευσης και αξιοποίησης κοιτασμάτων ορυκτών πόρων, καθώς και τη συμμετοχή σε περιβαλλοντικές μελέτες,
 • ο συντονισμός και η υποστήριξη του ερευνητικού έργου της Αρχής σε μελέτες οικονομοτεχνικής φύσης,
 • η λειτουργία του διαπιστευμένου Εργαστηρίου «ΛΙΘΟΣ» με αντικείμενα: α) τον εργαστηριακό προσδιορισμό των αισθητικών, φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων και των μωσαϊκών λίθων με στόχο την ποιοτική αξιολόγησή τους, β) τη συμβολή στην απόδοση σήμανσης CE σε τελικά προϊόντα από διακοσμητικά πετρώματα, γ) τη διενέργεια αυτοψιών, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων μετά την εφαρμογή προϊόντων από διακοσμητικά πετρώματα,
 • η λειτουργία του διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ενεργειακών Πρώτων Υλών με αντικείμενο τις αναλύσεις των στερεών ενεργειακών πρώτων υλών (γαιανθράκων, τύρφης και ραδιενεργών).

 

*Στο Τμήμα Κοιτασματολογικής και Μεταλλευτικής Έρευνας (ΚΟΙΜΕ) υπάγεται και το εργαστήριο "ΛΙΘΟΣ" της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Περισσότερες πληροφορίες για το "ΛΙΘΟΣ", μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης για τα υπόλοιπα τμήματα της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε:

Τμήμα Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας (ΤΟΠ)

Τμήμα Γεωχημείας και Περιβάλλοντος (ΓΕΠ)

Τμήμα Τεχνολογίας Ορυκτών Πρώτων Υλών και Μεταλλουργίας (ΤΕΟΠΥΜ)

Τμήμα Γνωμοδοτήσεων και Ελέγχου Μεταλλείων (ΓΝΩΜΕΜ)

Share

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME ΤΟ
ΤΜΗΜΑ Κ.Ο.Ι.Μ.Ε.