Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΤΗΔ).

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΤΗΔ) υπάγεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδομών (ΔΑΝΥ). Η βασική δραστηριότητα του ΤΗΔ είναι η διατήρηση μιας συνεχούς δυναμικής εξέλιξης της Αρχής μέσω της ανάπτυξης και της συντήρησης των απαραίτητων παρεμβάσεων στις τεχνολογικές υποδομές της Αρχής, στην κατάρτιση του προσωπικού για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και στον τρόπο που η Αρχή απελευθερώνει και αξιοποιεί την παραγωγική αξία των δεδομένων της με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το ΤΗΔ:

  • Καταρτίζει το επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Αρχής, τόσο σε επίπεδο λογισμικού και εξοπλισμού, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού (Web services).
  • Σχεδιάζει, διαχειρίζεται και συντηρεί τις υποδομές ΤΠΕ και τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης της Αρχής.
  • Συγκεντρώνει και συντηρεί τη βάση γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
  • Οργανώνει ψηφιακά και διαχειρίζεται τη Βιβλιοθήκη της Αρχής, ενώ σχεδιάζει τη δημιουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών (map services) για τη διαχείριση των ανοικτών δεδομένων της Αρχής.

 

Διαβάστε για τα υπόλοιπα τμήματα της ΔΑΝΥ:

 Τμήμα Ανάπτυξης, Ποιότητας και Ελέγχου (ΤΑΠΕ)

Τμήμα Μηχανικών-Κτηριακών Υποδομών & Εκτέλεσης Εργων (ΤΥΠΕΚΕ)

Share