Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΩΝ

Στο διαπιστευμένο εργαστήριο «Ελέγχου Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων και Ιλύων» εκτελούνται οι ακόλουθες δοκιμές και μετρήσεις σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ, τα οποία απαιτούνται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, για τον χαρακτηρισμό, την κατάταξη και την ακόλουθη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων και των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας.

Διαπιστευμένες Δοκιμές Μετρήσεις

  • Χαρακτηρισμός αποβλήτων: Αποστράγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02.
  • Προσδιορισμός pH κατά ISO 10523 (περιοχή μέτρησης: 2-12) σε νερά, υγρά απόβλητα και υδατικά εκλούσματα στερεών δειγμάτων απορριμμάτων και εδαφών (κατά ΕΝ 12457.02).
  • Προσδιορισμός Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 27888
  • Προσδιορισμός Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1484
  • Υπολογισμός Ξηράς Ύλης με προσδιορισμό ξηρού υπολείμματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14346 με περιοχή μέτρησης 1-99%.

 

 

Το εργαστήριο «Ελέγχου Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων και Ιλύων» υπάγεται στο τμήμα Τεχνολογίας, Ορυκτών, Πρώτων Υλών και Μεταλλουργίας (ΤΕΟΠΥΜ) της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Share