Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων εκπονεί ερευνητικές εργασίες σε έργα που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησής τους σε: [1] ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - Ενταγμένα σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α., [2] ΕΡΓΑ ΠΔΕ - Ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, [3] ΕΡΓΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ - Χρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και [4] ΕΡΓΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ - Χρηματοδοτούμενα από τρίτους.